สรุปเอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

 1. เพื่อทำงาน (NON-B)
 2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)
 3. เพื่อเป็นครูหรืออาจารย์(NON-B)
 4. เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O)
 5. เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา หรือเป็นนักกีฬา (NON-B)
 6. เพื่อการศึกษา(NON-ED)
 7. เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย กรณีไม่มีบุตร (NON-O)
 8. เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (NON-O)
 9. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร) (NON-O)
 10. เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (NON-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)
 11. เพื่อทำงานในมูลนิธิ (NON-O)
 12. เพื่อการอื่น (NON-O)
หลักเกณฑ์การขออยู่ในราชอาณาจักรไทย
การยื่นคำร้องขออยู่ต่อ (รายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง)
ยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)

( ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วันและต้องไม่อยู่เกิน)

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ
      หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน
      วีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B)
๖. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
๗. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๘. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.๐๑ ภพ. ๒๐ และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
๑๑. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
๑๒. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
๑๓. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.๕๐(หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี
      ไม่มีงบการเงินและ ภงด.๕๐ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
๑๔. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ
      กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) ( ๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๙)
๑๕.สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย ( ภ.ง.ด.๑)(ย้อนหลัง ๓เดือน)       
๑๖. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ
      อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ๗ – ๑๐ ภาพ
๑๗.แผนที่บริษัท
๑๘. กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรม
      หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

หมายเหตุ

เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
๒. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
๓. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
๔. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒-๒๘๗๓๑๐๑ - ๑๐ ต่อ ๒๒๓๗ , ๐๒-๒๘๗-๔๙๔๘

2.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
๗. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
๘. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
๑๐. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.๑)   ย้อนหลัง ๓ เดือน
๑๑. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด

3.เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นครูหรืออาจารย์(NON-B)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท

๕. สถานศึกษาของรัฐ
      ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
        จากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
      ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจาก
        ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
         ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     และ
     - แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน   ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
     - สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
     - สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง)

๖. สถานศึกษาเอกชน
      ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
      ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ
        กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
       หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      โรงเรียนนานาชาติ
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
      และ
     - แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน   ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
     - สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
     - สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง)
     - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )
     - สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )

4.เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์จากธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า และ
- หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ(สลิปการโอนเงิน หรือหนังสือรับรองการโอนเงินจากจากธนาคาร)    หรือ
๖. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕ , ๐๐๐ บาท หรือ
๗. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ ๕ และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ ๖ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ , ๐๐๐ บาท

5.เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา หรือเป็นนักกีฬา (NON-B)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. หนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๖. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

6.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษา(NON-ED)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. สถานศึกษาของรัฐ
      ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
      ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรม
      ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
๖. สถานศึกษาเอกชน
      ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
     - หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
      ระดับต่ำปริญญาตรี
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ
        กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
       หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      โรงเรียนนานาชาติ
     - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
      และ
     - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )
     - สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )

7.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย กรณีไม่มีบุตร (NON-O)

ต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน
อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย
     • สำเนาทะเบียนการสมรส ( คร. 2) และ
     • สำเนาใบสำคัญการสมรส ( คร. 3)
      กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ
     • สำเนาทะเบียนการสมรสจากต่างประเทศ และ
     • สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
๖. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว หลักฐานการเป็นบิดา มารดา สำคัญการสมรส หรือ
๗. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย
๘. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือหนังสือรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์ (ระบุชื่อบิดา – มารดา)
๙. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรสตามประเพณี ๔ – ๕ ภาพ (ถ้ามี)

8.เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (NON-O)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว , ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

9.เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O)
(กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
๗. หนังสือรับรองการทำงานและรายได้จากโรงเรียน
๘. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ)
๙. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ)
๑๐.สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว ( ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด

10.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (NON-O)
(กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร)

อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
๖. กรณีบุตรเรียน และบิดามารดาจะติดตามเพื่อดูแลจะต้องแสดง
       • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำ
          หรือออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  และ
       • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ  
๗. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่
      หรือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของ คนต่างด้าว ว่าบุตรกำลังศึกษาอยู่
๘. หนังสือเดินทางของผู้ศึกษา

11.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในมูลนิธิ (NON-O)

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๖. หนังสือจากมูลนิธิขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๗. ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
๘. สำเนารายงานการประชุมมูลนิธิ

12.เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อการอื่น (NON-O)

ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗)
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท
๕. การขอเข้ามาของผู้เคยมีสัญชาติไทยเพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร :
     • แสดงหลักฐานทางราชการแสดงความเป็นคนสัญชาติไทย
๖. การเข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล :
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ หรือ
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควร
๗. การเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
     • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
       ( กรมประชาสัมพันธ์ , กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)
๘. การเข้ามาของคู่ความและพยาน เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี :
     • มีหนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือพนักงาน สอบสวน

Get in touch

Tel. +66 (0) 2212-9100 Mobile +66 (0) 81 567-0800 (Khun Issara)
Email : issa_th@yahoo.com

Address : 1120/12 CHAN ROAD (SOI WAT PAI-NGERN), BANGKLO, BANGKORLAEM BANGKOK 10120 THAILAND