ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 การขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ให้ขอใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ (ให้ระบุ โรคดังต่อไปนี้ให้ครบ ระบุ 6 โรค) Medical Check - up indicate following

  1. โรคเรื้อน / LEPROSY
  2. วัณโรคในระยะอันตราย / TUBERCULOSIS IN DANGEROUS STAGE
  3. โรคเท้าช้าง / ELEPHANTIASIS
  4. โรคติดยาเสพติด / CHRONIC ALCOHOLISM
  5. โรคพิษสุราเรื้อรัง / DRUG ADDICTION
  6. โรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3 / TERTIARY SYPHILIS